GDPR – General Data Protection Regulation

Ochrana osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“)

Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom sa na účely tohto Zoznamu práv považuje:

Názov: Gault Consulting, s.r.o

 • ČO: 54873606, DIČ: 2121812825, IČ DPH: SK 2121812825
 • žka č. 52452/T
 • SK43 1100 0000 0029 4013 3750

zastúpená: Ing. Szilvia Gault Szöke, konateľ

E-mail:  info@gaultconsulting.com  

Dotknutá osoba vyhlasuje, že pre získavaním jej osobných údajov dosiahla vek 18 rokov.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:

 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa:

Gault Consulting, s.r.o

Email:                                                          info@gaultconsulting.com  

Telefón:                                 +421 915 699 888

 • účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 22.09.2022)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby                                                                                                           

 (od: 22.09.2022)

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov                                                                                 

(od: 22.09.2022)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov                                                                                        

(od: 22.09.2022)

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky                                                                                          

(od: 22.09.2022)

Administratívne služby                                                                                                                                                                               

(od: 22.09.2022)

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti                                                                                                                          

 (od: 22.09.2022)

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí                                                                              

 (od: 22.09.2022)

Web kontaktný formulár 

Účtovná a daňová evidencia 

Evidencia reklamácií

Marketing prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, LinkedIn in)

 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.

Rozsah osobných údajov: Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, mobil, telefonický e-mailový kontakt, názov profilu na sociálne sieti.

 • identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokátske kancelárie, súdy, znalci, notár,
 • subjekty vykonávajúce účtovníctvo pre Spoločnosť,
 • cestovné kancelárie,
 • iné subjekty poskytujúce služby súvisiace s predmetom podnikania Spoločnosti,
 • Kuriérske a prepravné spoločnosti,
 • marketingové agentúry a prevádzkovatelia reklamných systémov,
 • poskytovatelia IT a telekomunikačných služieb,
 • poskytovatelia cloudových služieb a aplikácií.
 1. V prípade využitia služieb Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, názov profilu na sociálnej sieti. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.gaultconsulting.com.. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa.Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zľavových programov, na účely odoberania newslettru , čo sa považuje za priamy marketing a na účely prieskumu verejnej mienky výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 6 GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.gaultconsulting.com., pri svojej registrácii na stránke www.gaultconsulting.com., alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, že dotknutá osoba nezaškrtne políčko súhlasu, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje pre účely marketingu a prieskumu verejnej mienky. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov pre účely marketingu alebo prieskumu verejnej mienky, tento súhlas odvolať s tým, že prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa jej osobné údaje pre dané účely nespracúvali a tieto budú z informačných systémov marketingu a prieskumu verejnej mienky vymazané s prihliadnutím na právo dotknutej osoby byť zabudnutý/á. Právnym základom spracúvania osobných údajov je prejav súhlasu.
 3. Dotknutá osoba zaslaním objednávky prevádzkovateľovi ako sprostredkovateľovi
 4.  služby čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie a sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa ako predávajúceho tovaru a spracovával ich v informačnom systéme pre dotknutú osobu ako zákazníka. Dotknutá osoba zároveň čestne prehlasuje, že bola oboznámená s jej právami a so skutočnosťou, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je právnym základov spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, práv, povinnosti a záväzkov z nej vyplývajúcich. Zároveň je dotknutá osoba oboznámená s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie, nakoľko Zákon a GDPR prenos osobných údajov do členských štátov Európskej únie plne zaručuje bez obmedzenia. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. Osobné údaje pre účely predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu a účely prieskumu verejnej mienky, pokiaľ dotknutá osoba na daný účel dala súhlas. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania, s prihliadnutím na oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa Obchodných podmienok prevádzkovateľa. 
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z prípadnej zazmluvnenej povinnosti. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia zo  zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb. 
 6. Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať alebo žiadať opraviť svoje osobné údaje na web stránke  prevádzkovateľa www.gaultconsulting.com.
 7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 8. Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 5 rokov, prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov. 
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť činnosti uvedené v obchodnom registri pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť na uvedených kontaktoch Zamestnávateľa. S prípadnou sťažnosťou sa môže Zamestnanec obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: + 421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: + 421 2 3231 3214.

COOKIES

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Súbory cookie na tejto stránke sa používajú výhradne pre účely analýzy návštevnosti a pre funkcionalitu stránky. Do súborov cookie neukladáme žiadne osobné údaje. Používaním týchto internetových stránok s tým súhlasíte.

                                                                                                                                                                                                                  Ing. Szilvia Gault Szöke, konateľ

English:

Privacy

List of rights and information for the Data Subject

according to Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws, as amended (hereinafter referred to as the “Law”)

For the purposes of this List of Rights, any natural person whose personal data is processed is considered a data subject, while the processing of personal data is considered to be a processing operation or a set of processing operations with personal data or with sets of personal data, in particular obtaining, recording, arranging, structuring, storage, alteration, retrieval, browsing, use, provision by transmission, dissemination or otherwise, rearrangement or combination, restriction, deletion, whether by automated means or non-automated means.

For the purposes of this List of Rights, the operator is considered to be:

Name: Gault Consulting, s.r.o

Registered office: Nezábudková 471/8, 92902 Dunajska Streda

IČO: 54873606, VAT ID: 2121812825, VAT ID: SK 2121812825

Business register of the Trnava District Court, section: Sro, insert no. 52452/T

Bank. connection: Tatra Banka, Dunajská Streda

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4013 3750

represented by: Ing. Szilvia Gault Szöke, manager

Email: info@gaultconsulting.com

The affected person declares that he has reached the age of 18 due to the acquisition of his personal data.

The affected person confirms that he was provided with the following data and information when obtaining his personal data, and the affected person became familiar with the following data and information:

a) identification data and contact data of the Operator:

Gault Consulting, s.r.o

Email: info@gaultconsulting.com

Phone: +421 915 699 888

b) the purpose of personal data processing for which personal data are intended, as well as the legal basis for personal data processing:

– purpose of personal data processing:

Purchase of goods for the purpose of their sale to the final consumer (retail) or other business operators (wholesale) (from: 22.09.2022)

Intermediary activity in the field of trade, services, production (from: 22.09.2022)

Computer services and services related to computer data processing (from: 22.09.2022)

Activity of business, organizational and economic advisors (from: 22.09.2022)

Advertising and marketing services, market and public opinion research (from: 22.09.2022)

Administrative services (from: 22.09.2022)

Carrying out extracurricular educational activities (from: 22.09.2022)

Organization of sports, cultural and other social events (from: 22.09.2022)

Web – contact form

Accounting and tax records

Records of complaints

Marketing through social networks (Facebook, Instagram, LinkedIn in)

– legal basis for personal data processing:

i. the Data Subject’s consent to the processing of personal data,

ii. the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the Data Subject is a party,

iii. the processing of personal data is necessary for the implementation of measures before the conclusion of the contract based on the request of the Affected Person, the processing of personal data is necessary according to Act. no. 431/2002 Coll.

Scope of personal data: Contact data in the scope of first and last name, address, mobile phone, telephone e-mail contact, profile name on social networks.

c) identification of the beneficiary or category of beneficiaries:

– banks, branches of foreign banks,

– law offices, courts, experts, notary,

– entities performing accounting for the Company,

–        travel agencies,

– other entities providing services related to the Company’s business,

– Courier and transport companies,

– marketing agencies and operators of advertising systems,

– providers of IT and telecommunications services,

– providers of cloud services and applications.

1. In case of using the services of the Operator, the contracting parties have agreed that the buyer (hereinafter referred to as the “person concerned”), if he is a natural person, will inform the seller of his first and last name, address of permanent residence including zip code, telephone number, e-mail address, name profile on the social network. The affected person provides personal data to the Operator voluntarily and freely for the purpose of fulfilling his obligations arising from the contract and further communication with him. Without their provision, the Operator in the position of the seller cannot properly fulfill the contract with the affected person, and therefore it will not be possible to conclude it with the affected person as a buyer. The purpose of the processing of this personal data is the issuance of a tax document, pre-contractual relations, identification of the person concerned, confirmation of the order by telephone or e-mail, delivery of goods, registration in the online store www.gaultconsulting.com. The person concerned declares that all the data provided by him provided voluntarily and that these data are true. The person concerned declares that he is aware of the consequences of providing intentionally false data, especially the fact that such an action could be classified as a criminal offense. All the rights of the data subject are published in the section of the rights of the data subject on the website of the Operator. The legal basis for the processing of personal data is the fulfillment of a purchase contract.

2. The operator processes the personal data of the affected persons for the purposes of discount programs, for the purposes of subscribing to the newsletter, which is considered direct marketing and for the purposes of public opinion polls only after providing clear and voluntary consent of the affected person in accordance with § 13 paragraph 1 letter a) Act. no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data (hereinafter referred to as the “Act”) and according to Art. 6 GDPR. The person concerned shall express his consent or disagreement with the processing of personal data by checking the relevant box when ordering goods through the online store www.gaultconsulting.com., when registering on the website www.gaultconsulting.com., or in another appropriate way. If the person concerned does not check the consent box, the Operator is not authorized to process personal data for the purposes of marketing and public opinion polling. The person concerned has the right at any time after consent to the processing of his personal data for the purposes of marketing or public opinion polling, to withdraw this consent, provided that the operator immediately ensures that his personal data is not processed for the purposes in question and that these will be from the marketing and survey information systems public opinion deleted taking into account the right of the person concerned to be forgotten. The legal basis for the processing of personal data is consent.

3. The affected person by sending the order to the operator as an intermediary

4. the service honestly declares that it gives its consent in accordance with sec. § 13 par. 1 letter a) of the Act, for the operator to process and store his personal data, especially those listed in point 1 above and which are necessary for the operator’s activities as a seller of goods and to process them in the information system for the affected person as a customer. At the same time, the affected person honestly declares that he/she was familiar with his/her rights and with the fact that in the case of concluding a purchase contract, the legal basis for the processing of personal data is the fulfillment of the contract, the rights, obligations and obligations arising from it. At the same time, the person concerned is familiar with the cross-border transfer of personal data by an intermediary to the Czech Republic as a member state of the European Union, as the Act and the GDPR fully guarantee the transfer of personal data to member states of the European Union without restrictions. The operator declares that personal data will not be transferred to third countries. The operator processes personal data for the purposes of sales for the purpose of recording concluded sales contracts between the seller and the buyer, invoices and other documents, for the purpose of transport services of the purchased goods as well as for the purpose of marketing and public opinion polling, as long as the person concerned has given consent for the given purpose. The operator is authorized to provide personal data processed with the consent of the person concerned for the above-mentioned purposes in order to increase the quality of the goods and services provided and increase customer satisfaction. The operator undertakes to handle and dispose of the personal data of the affected person in accordance with the applicable legal regulations of the Slovak Republic, in particular the Act and the GDPR. The operator processes the personal data of the person concerned only for the period necessary to fulfill its obligations arising from the purchase contract and from generally binding legal regulations while maintaining the principle of minimizing retention, taking into account the legitimate interests of the operator according to the operator’s Business Terms and Conditions.

5. Consent to the processing of personal data can be revoked by the person concerned at any time in writing. The consent will expire without unnecessary delay from the delivery of the revocation of the consent of the person concerned to the operator, and the data will subsequently be deleted. The operator does not make personal data available to any third party except when it is necessary to fulfill the obligations arising from any contractual obligation. The affected person acknowledges that the operator, for the purpose of fulfilling the contract, provided the personal data of the affected persons to these persons as an intermediary for further processing, but after fulfilling the operator’s obligations under the Act as well as the GDPR, especially in connection with the verification that, when choosing an intermediary, he paid attention to his professional, technical, organizational and personnel competence and its ability to guarantee the security of processed personal data and ensure the protection of the rights of the persons concerned.

6. The affected person has the right and the opportunity to update or request correction of his personal data on the website of the operator www.gaultconsulting.com.

7. The operator declares that, in accordance with the Act and the GDPR, it processes and will process the personal data of the affected persons in accordance with good morals and will act in a manner that does not contradict the Act or other generally binding legal regulations and will not circumvent them.

8. The affected person confirms that the following information was provided to him when his personal data was obtained and the affected person became familiar with the following facts:

a) the period of storage of personal data representing 5 years, in the case of the Accounting Act, the VAT Act, etc. the term can be 10 years.

b) right to request from the Operator access to personal data relating to the person concerned,

c) just to correct personal data,

d) just to delete personal data,

e) just to limit the processing of personal data,

f) right to object to the processing of personal data,

g) right to the portability of personal data,

h) withdraw your consent at any time,

i) just file a motion to initiate proceedings according to § 100 of the Act,

j) provision of personal data is a legal requirement, a contractual requirement and also a requirement that is necessary for concluding a contract,

k) not to provide personal data to the Operator directly to the Affected Person,

l) Without providing personal data from the Affected Person, the Operator cannot carry out the activities listed in the business register for the Affected Person, or commission the drafting of contracts to which the Affected Person is to be a party, or take measures before concluding the contract based on the Affected Person’s request,

a) The person concerned expressly agrees to be subject to a decision that is based exclusively on the automated processing of personal data, including profiling, and which has legal effects that concern him or similarly significantly affect him.

The affected person can exercise his rights at the mentioned contacts of the Employer. With a possible complaint, the Employee can also contact the Office for the Protection of Personal Data in writing at the address: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, by e-mail at the address statny.dozor@pdp.gov.sk, by fax at the number: + 421 2 3231 3234 or by phone at + 421 2 3231 3214.

COOKIES

COOKIE USE POLICY

Cookies on this site are used exclusively for the purposes of traffic analysis and for site functionality. We do not store any personal data in cookies. By using this website, you agree to this.

                                                                                                                                                                                              Ing. Szilvia Gault Szöke, managing director